فرم درخواست خدمات تبلیغات و تشریفات سالن 5 (سالن ملل)

نام شرکت / سازمان را به درستی وارد نمایید

لطفا نام کامل مسئول هماهنگی را وارد نمایید

شماره تلفن را به درستی وارد نمایید

شماره فکس شرکت را به درستی وارد نمایید

پست الکترونیک را به درستی وارد نمایید

توضیحات را وارد نمایید

لطفا نوع خدمات مورد درخواست را انتخاب نمایید.

کد امنیتی :
نمایش کد دیگر کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo