فضای مذاکرات B2B سالن 5

فضای مذاکرات B2B سالن 5 (سالن ملل)

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

B2B-New (1)
B2B-New (2)
B2B-New (3)
B2B-New (4)
B2B-New (5)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo