تبلیغات محیطی سالن 5 (فضای سرپوشیده)

تبلیغات محیطی سالن 5 (سالن ملل) فضای سرپوشیده

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (4)
AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (5)
AAHall5-Hanging-Banners (1)
AAHall5-Hanging-Banners (2)
AHall5-HanginBanners (3)
AHall5-HanginBanners (5)
Hall-5-Hang-Banners (1)
Hall-5-Hang-Banners (10)
Hall-5-Hang-Banners (11)
Hall-5-Hang-Banners (12)
Hall-5-Hang-Banners (2)
Hall-5-Hang-Banners (3)
Hall-5-Hang-Banners (4)
Hall-5-Hang-Banners (5)
Hall-5-Hang-Banners (6)
Hall-5-Hang-Banners (7)
Hall-5-Hang-Banners (8)
Hall-5-Hang-Banners (9)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (1)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (2)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (3)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (4)
Hall-5-Hanging-Bannerss (1)
Hall-5-Hanging-Bannerss (2)
Hall5-Hanging Banners
IHE-2019-Hall5-Gallery (31)
IHE-2019-Hall5-Gallery (32)
IHE-2019-Hall5-Gallery (33)
IHE-2019-Hall5-Gallery (34)
IHE-2019-Hall5-Gallery (64)
IHE-2019-Hall5-Gallery (68)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo