تبلیغات محیطی سالن 5 (فضای باز)

تبلیغات محیطی سالن 5 (سالن ملل) فضای باز

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

1South-Billboards (1)
1South-Billboards (2)
1South-Billboards (3)
329A8262
329A8376
329A8384
329A8852
Autoparts-2019-Hall-5 (2)
Autoparts-2019-Hall-5 (49)
Hall-5-South-Door
Hall-5-West-Door
Homex-2019-Hall-5 (12)
Homex-2019-Hall-5 (6)
IHE-2019-Hall5-Gallery (0)
IHE-2019-Hall5-Gallery (1)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo