سازه معلق سقفی سالن 5

سازه های سقفی معلق سالن 5 (سالن ملل)

 

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

 

19th-IPCC-Hall-5-Gallery (1)
19th-IPCC-Hall-5-Gallery (2)
19th-IPCC-Hall-5-Gallery (3)
1Suspended-Structures (1)
1Suspended-Structures (10)
1Suspended-Structures (11)
1Suspended-Structures (12)
1Suspended-Structures (13)
1Suspended-Structures (14)
1Suspended-Structures (15)
1Suspended-Structures (16)
1Suspended-Structures (17)
1Suspended-Structures (18)
1Suspended-Structures (19)
1Suspended-Structures (2)
1Suspended-Structures (3)
1Suspended-Structures (4)
1Suspended-Structures (5)
1Suspended-Structures (6)
1Suspended-Structures (7)
1Suspended-Structures (8)
1Suspended-Structures (9)
Autoparts-2018-Hall-5 (25)
Autoparts-2018-Hall-5 (26)
Autoparts-2018-Hall-5 (3)
Autoparts-2018-Hall-5 (4)
Autoparts-2018-Hall-5 (6)
Autoparts-2018-Hall-5 (8)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (1)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (10)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (11)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (12)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (2)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (3)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (4)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (5)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (6)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (7)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (8)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (9)
Household-Appliances-2019-Hall-5 (13)
Household-Appliances-2019-Hall-5 (22)
IranPlast-2018-Hall-5 (10)
IranPlast-2018-Hall-5 (12)
IranPlast-2018-Hall-5 (16)
IranPlast-2018-Hall-5 (7)
IranPropertyExpo-2018-Hall5 (13)
IranPropertyExpo-2018-Hall5 (14)
Suspended-Structures-ISD (1)
Suspended-Structures-ISD (10)
Suspended-Structures-ISD (11)
Suspended-Structures-ISD (12)
Suspended-Structures-ISD (13)
Suspended-Structures-ISD (14)
Suspended-Structures-ISD (15)
Suspended-Structures-ISD (16)
Suspended-Structures-ISD (2)
Suspended-Structures-ISD (3)
Suspended-Structures-ISD (4)
Suspended-Structures-ISD (5)
Suspended-Structures-ISD (6)
Suspended-Structures-ISD (7)
Suspended-Structures-ISD (8)
Suspended-Structures-ISD (9)
29A0387
29A1528
29A8449

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo